หน้าแรก
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC SEARCH) คำสำคัญ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
EBSCO Discovery Service (EDS) Keyword Title Author
Book Reviewบริการของเรา

สืบค้นทรัพยากรภายในห้องสมุด

ยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ

ฐานข้อมูลออนไลน์

e-Books

ฐานข้อมูล ThaiLis

ตั้งค่า SSL-VPN

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

คลังสารสนเทศดิจิทัลพิบูลสงคราม

ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือออนไลน์

ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศสำนักฯ


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวสารห้องสมุดผลงานและรางวัล

ห้องสมุดกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินกิจกรรมโครงการในการให้บริการต่างๆตลอดจนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และได้ผ่านการประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ในปี 2563


นอกจากนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ เกิดกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขยายผลจากบุคคลสู่ชุมชนสู่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติต่อไป


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินแและผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ประเภทองค์กรภาครัฐ/เอกชน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน หรือ TCEB) โดยออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ติดต่อเรา