บริการทั้งหมดของเรา

บริการสืบค้นทรัพยากรภายในห้องสมุด
บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
บริการฐานข้อมูลออนไลน์
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
ตั้งค่า SSL-VPN
บริการฐานข้อมูล ThaiLis
บริการ e-Books
บริการ e-Journals
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
คลังสารสนเทศดิจิทัลพิบูลสงคราม
ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือออนไลน์
คลังทรัพยากรแบบเปิด (OER)
จองห้องประชุมและอบรมออนไลน์
สารสนเทศท้องถิ่นศึกษา
วรรณกรรมชนะการประกวดที่อยากอวด
แบบสอบถามการอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุด
แบบสอบถามการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ติดต่อเรา