ภาพที่ 1

ภาพที่ 1

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 2

ภาพที่ 2

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 3

ภาพที่ 3

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 4

ภาพที่ 4

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 5

ภาพที่ 5

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 6

ภาพที่ 6

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 7

ภาพที่ 7

สวบ.ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2562 More »

ภาพที่ 8

ภาพที่ 8

เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว More »

ภาพที่ 9

ภาพที่ 9

เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว More »

ภาพที่ 10

ภาพที่ 10

เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว More »

ภาพที่ 11

ภาพที่ 11

เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว More »

ภาพที่ 12

ภาพที่ 12

เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว More »

 

แนวทางการจัดกิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

การจัดการขยะมูจัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ - Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง - Reuse การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น - Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้ - Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ - Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งลฝอยในชุมชน

วิธีลดปัญหาโลกร้อน

สาระดี ๆ กับ TGO ตอนที่ 3 วิธีลดปัญหาโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร (Greenhouse Gas)

สาระดีๆ กับ TGO ตอนที่ 2 ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทำไมต้อง Green Office

รวมพลังปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว Green Office