แจ้งข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ชมเชย / แจ้งเบาะแส

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน / เสนอแนะ / ชมเชย / แจ้งเบาะแส (กรณีต้องการให้ห้องสมุดติดต่อกลับ โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน หากไม่ต้องการให้แจ้งผลการร้องเรียนหรือติดต่อกลับสามารถเว้นว่างได้)
รายละเอียดการร้องเรียน / เสนอแนะ / ชมเชย / แจ้งเบาะแส