ข้อมูลสาธารณะ

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง– โครงสร้างการบริหาร
02 ข้อมูลผู้บริหาร– ข้อมูลผู้บริหาร
– ข้อมูลคณะกรรมการประจำสำนักฯ
03 อำนาจหน้าที่– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
– พระราชบัญญัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– ระเบียบ ข้อบังคับ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาส่วนงาน– แผนยุทธศาสตร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
O5 ข้อมูลการติดต่อ– ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551), (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559), (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562), (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562), (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562)
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2551

– คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 389/2563 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการ
สถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2564

– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดอัตราค่าบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การยืมทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2563
– ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง เวลาเปิด-ปิดทำการ พ.ศ. 2563
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ
พ.ศ. 2560

– ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Discussion Rooms) พ.ศ. 2564
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า พ.ศ. 2563
– ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าเช่าห้องประชุม ห้องชมภาพยนตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องอาหาร พ.ศ. 2561
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2565
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยจากวัสดุ
ในสถานที่จัดงาน พ.ศ. 2565

– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกการใช้บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564

– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2564
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ พ.ศ. 2564
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมการบริการ พ.ศ. 2564
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565
– นโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563
– จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

– มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
– พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
– พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535
– พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
– พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
– พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
– พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
– พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
– พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
– พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
– พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
– ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล, การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี– รายงานประจำปี พ.ศ. 2565
– รายงานประจำปี พ.ศ. 2566

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน– อัมรินทร์  บุญพลอย.  (2560).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า.  พิษณุโลก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– คม  กันชูลี.  (2560).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM.  พิษณุโลก :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– หทัยชนก  สว่างวงศ์.  (2561).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีตกลงราคา.พิษณุโลก :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– วิกาญดา  บุญคง.  (2562).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการจัดทำดรรชนีวารสาร.  พิษณุโลก :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– อัจฉราพร  แย้มเหม็น.  (2562).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ AACR 2 และ MARC 21 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AUTOLIB ULTIMATE. พิษณุโลก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– มนต์ชัย  สุริยามาตร.  (2563).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการจัดทำโครงการ.  พิษณุโลก :  สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– อมรรัตน์  ศรีลออ.  (2563).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการดำเนินงานวารสารและหนังสือพิมพ์.  พิษณุโลก :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– รัตนพา  พันธ์ศรี. (2564).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI AUTOLIB ULTIMATE.  พิษณุโลก :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– พรวรีย์  ทองกลึง.  (2564).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR 2 และ
MARC 21.  พิษณุโลก :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
– จิตราภรณ์  ไกรฤทธิ์.  (2565).  คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีการซื้อ.  พิษณุโลก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ– คู่มือการใช้งานระบบบริการจองห้องประชุมออนไลน์
– คู่มือการใช้บริการยืมหนังสือผ่าน LINE @PSRU-LIB
– คู่มือการใช้งานระบบเสนอซื้อหนังสือออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ
O17 E–Serviceบริการสืบค้นทรัพยากรภายในห้องสมุด
บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
บริการฐานข้อมูลออนไลน์
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
– ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
– โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
– บริการฐานข้อมูล ThaiLis
– e-Resources
– e-Journals
– สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
– ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
– ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
– CU-eLibrary
– คลังสารสนเทศดิจิทัลพิบูลสงคราม
– ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือออนไลน์
– จองห้องประชุมออนไลน์
– สารสนเทศท้องถิ่นศึกษา
– บริการตรวจสอบหนี้สิน/ค่าปรับค้างชำระ
– บริการยืมระหว่างห้องสมุด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี– การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

O41 รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการคุกกี้ได้จากเบราเซอร์ของคุณ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
error: Content is protected !!