การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero

วันฝึกอบรม : 12 มี.ค. 2567
เวลาฝึกอบรม : 13.30 - 16.30 น. (3 ชั่วโมง)

รายละเอียด  ฟรี
พื้นฐานการผลิตสื่อวีดีโอเพื่องานประชาสัมพันธ์

วันฝึกอบรม : 8 มี.ค. 2567
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 11.00 น. (2 ชั่วโมง)

รายละเอียด  ฟรี
การตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin

วันฝึกอบรม : 6 มี.ค. 2567
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น. (3 ชั่วโมง)

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลและการตั้งค่า VPN & Proxy

วันฝึกอบรม : 4 มี.ค. 2567
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero

วันฝึกอบรม : 29 ก.พ. 2567
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)

รายละเอียด  ฟรี
เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง

วันฝึกอบรม : 28 ก.พ. 2567
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 11.00 น. (2 ชั่วโมง)

รายละเอียด  ฟรี
หลักสูตรการเขียนบรรณานุกรม

วันฝึกอบรม : 9 ก.พ. 2567
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 11.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
หลักสูตรการรู้สารสนเทศและบริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2566 (2 ชั่วโมง)

วันฝึกอบรม : 24 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 15.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการตั้งค่า VPN & Proxy (3 ชั่วโมง)

วันฝึกอบรม : 20 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
“การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า” (1 ชั่วโมง)

วันฝึกอบรม : 14 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
“การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า” (1 ชั่วโมง)

วันฝึกอบรม : 12 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero

วันฝึกอบรม : 8 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลและการตั้งค่า VPN & Proxy

วันฝึกอบรม : 7 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลและการตั้งค่า VPN & Proxy

วันฝึกอบรม : 6 ก.ย. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero - (Special)

วันฝึกอบรม : 10 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero - (Special)

วันฝึกอบรม : 7 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง (รุ่นที่ 1) - Special

วันฝึกอบรม : 21 ก.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin (รุ่นที่ 2)

วันฝึกอบรม : 23 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลและการตั้งค่า VPN & Proxy (รุ่นที่ 3)

วันฝึกอบรม : 23 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin (รุ่นที่ 1)

วันฝึกอบรม : 16 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลและการตั้งค่า VPN & Proxy (รุ่นที่ 2)

วันฝึกอบรม : 16 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลและการตั้งค่า VPN & Proxy (รุ่นที่ 1)

วันฝึกอบรม : 9 ส.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero (รุ่นที่ 2)

วันฝึกอบรม : 26 ก.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง (รุ่นที่ 2)

วันฝึกอบรม : 26 ก.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 11.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero (รุ่นที่ 1)

วันฝึกอบรม : 19 ก.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่ แบบไม่มีหลง (รุ่นที่ 1)

วันฝึกอบรม : 19 ก.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 11.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
การตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

วันฝึกอบรม : 29 มี.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.30 เป็นต้นไป

รายละเอียด  ฟรี
การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและการตั้งค่า VPN & Proxy

วันฝึกอบรม : 22 มี.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.30 เป็นต้นไป

รายละเอียด  ฟรี
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 7 และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web & Zotero

วันฝึกอบรม : 15 มี.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.30 เป็นต้นไป

รายละเอียด  ฟรี
เข้าห้องสมุดฉบับมือใหม่แบบไม่มีหลง

วันฝึกอบรม : 8 มี.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.30 เป็นต้นไป

รายละเอียด  ฟรี
การใช้งานระบบเสนอซื้อหนังสือออนไลน์ (สำหรับผู้ใช้บริการ)

วันฝึกอบรม : 11 ม.ค. 2566
เวลาฝึกอบรม : 13.30 เป็นต้นไป

รายละเอียด  ฟรี
การจัดการมลพิษและของเสีย

วันฝึกอบรม : 15 มิ.ย. 2565
เวลาฝึกอบรม : 13.30 - 16.30

รายละเอียด  ฟรี
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันฝึกอบรม : 15 มิ.ย. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
อบรมการจัดเตรียมสถานที่งานประชุม อบรม สัมมนาเบื้องต้น

วันฝึกอบรม : 25 พ.ค. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00-12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
อบรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

วันฝึกอบรม : 24 พ.ค. 2565
เวลาฝึกอบรม : 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
อบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

วันฝึกอบรม : 24 พ.ค. 2565
เวลาฝึกอบรม : 13.30-16.30 น.

รายละเอียด  ฟรี
อบรมตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟนแบบมืออาชีพ

วันฝึกอบรม : 11 พ.ค. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
อบรมการจัดเตรียมสถานที่งานประชุม อบรม สัมมนาเบื้องต้น

วันฝึกอบรม : 20 เม.ย. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
อบรม Green Office สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันฝึกอบรม : 27 เม.ย. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศ

วันฝึกอบรม : 31 มี.ค. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00 – 16.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
สัมมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ"ประสบการณ์การเรียนรู้และการบริหารจัดการ การเงิน การออม และการลงทุนในยุคดิจิทัล"

วันฝึกอบรม : 9 มี.ค. 2565
เวลาฝึกอบรม : 9.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี
10 เทคนิคถ่ายภาพสินค้า ให้ขายดีด้วยสมาร์ทโฟน

วันฝึกอบรม : 29 ธ.ค. 2564
เวลาฝึกอบรม : 10.00 - 12.00 น.

รายละเอียด  ฟรี

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5526-7225    Facebook : https://www.facebook.com/ARIT.PSRU    LINE : @PSRU-LIB