การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการจัดการอย่างยั่งยืน

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

นโยบาย และแนวทางการดำเนินการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/เป้าหมาย

คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืนขององค์กร

คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการอย่างยั่งยืนขององค์กร


แผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

แผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน – ด้านสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน – ด้านสังคม

แผนการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน – ด้านเศรษฐกิจ

รายงานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา