ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แผนและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมการบริการ

อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเจนต์ คันทะ

หัวหน้าสำนักงาน

ติดต่อเรา