บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายมนต์ชัย สุริยามาตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางอัจฉราภรณ์ บุญเปี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกชพร ยอดขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายสันติสุข คำอินทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน


งานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร

นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย

บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร

นางสาวพรวรีย์ ทองกลึง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายสมภพ มุสิกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายราเชนทร์ ยอดบุรี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน


งานบริการสารสนเทศและบริการวิชาการ

นายคม กันชูลี

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศและบริการวิชาการ

นางสาววิกาญดา บุญคง
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางรัตนพา พันธ์ศรี
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นายเจริญชัย พันธ์ศรี
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นายจงเจตน์ ดิดประเสริฐ
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวสุธารัตน์ ทับอิน
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางอรนุช หมวกหลำ
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นายเทวัญ ทาเกิด
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวสุรางคนาง ไชยศรี
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวเวธกา พงษ์สุทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ติดต่อเรา