055-267224-5
lib_pibul@live.psru.ac.th
Follow Us:
nruarit2024

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14

หัวข้อ “การบริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Icon

เกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียด
Icon

กำหนดการ

รายละเอียด
Icon

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
Icon

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน
Icon
เอกสารประกอบการบรรยาย
(ดร.อารีย์ ธัญญกิจจานุกิจ)
รายละเอียด
Icon
เอกสารประกอบการบรรยาย
(คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ)
รายละเอียด
Icon
ดาวน์โหลดวุฒิบัตร (Online)
ดาวน์โหลดวุฒิบัตร
Icon
ประมวลภาพโครงการ
รายละเอียด

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลำดับ รหัสลงทะเบียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน สถานะการลงทะเบียน
1 NRU-67042 อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ยืนยันการชำระเงินแล้ว
2 NRU-67041 อาจารย์ ดร.ชาณิภา ซ่อนกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 NRU-67040 นายบุญช่วย อิ่มทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 NRU-67039 อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 NRU-67038 อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 NRU-67037 อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 NRU-67036 นางสาวปนัดดา วงศ์โสม นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8 NRU-67035 นางมัทนา จันทร์ศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9 NRU-67034 นางณัฐยา สุโนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10 NRU-67033 อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11 NRU-67032 อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12 NRU-67031 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13 NRU-67030 อาจารย์ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14 NRU-67029 นายพิเชษฐ อยู่เย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15 NRU-67028 นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16 NRU-67027 อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
17 NRU-67026 อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
18 NRU-67025 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุุกูลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
19 NRU-67024 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
20 NRU-67023 อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 NRU-67022 นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22 NRU-67021 อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
23 NRU-67020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
24 NRU-67019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25 NRU-67018 นางสุณี ไชยวงษ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 NRU-67017 นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 NRU-67016 นางเสาวนีย์ สุริยะเจิรญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 NRU-67015 นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 NRU-67014 นายจำรัส อุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 NRU-67013 อาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 NRU-67012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 NRU-67011 นางสาวรัชดาพร ต๊ะนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33 NRU-67010 นางสาวพรพิมล ปาละอิน บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
34 NRU-67009 นางสาวไพรสน ทัพหน้า หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
35 NRU-67008 นางสาวนฤมล เกรียงเกษม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36 NRU-67007 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37 NRU-67006 นางสาวนิภาวรรณ ใหคำ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยืนยันการชำระเงินแล้ว
38 NRU-67005 นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยืนยันการชำระเงินแล้ว
39 NRU-67004 นางสาวธนัญญา วงศ์สมศักดิ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยืนยันการชำระเงินแล้ว
40 NRU-67003 นางสาวดาริน คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยืนยันการชำระเงินแล้ว
41 NRU-67002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยืนยันการชำระเงินแล้ว
42 NRU-67001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ยืนยันการชำระเงินแล้ว