055-267224-5
lib_pibul@live.psru.ac.th
Follow Us:

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14

หัวข้อ “การบริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


หลักการและเหตุผล

   เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง มีการจัดการประชุมเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีทุกปี โดยมีเจ้าภาพจัดงานครั้งแรกโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี 2554 จนมาถึงปัจจุบันซึ่งรวมระยะในการจัดงานรวม 13 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 14 อีกครั้ง

   การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านต่าง ๆ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการของผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนเพิ่มมากยิ่งขึ้นตลอดไป

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

   2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเหนือ 8 แห่งให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ระยะเวลา

   วันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่

   ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมาย

   1. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

   2. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดและความสำเร็จ

   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน

   2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1. ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ บริการ และการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

   2. ทำให้เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่งมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นต่อไป

รายละเอียดการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน

   1. ค่าลงทะเบียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ๆ ละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน หากหน่วยงานใดที่ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิน จำนวน 5 คน มีค่าลงทะเบียนเพิ่มคนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

   2. ค่าลงทะเบียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

   3. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (https://library.psru.ac.th/nruarit2024/register) หรือสแกน QR CODE เท่านั้น

   4. ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่บัญชี 660-020-9172 ชื่อบัญชี นายเจนต์ คันทะ และ นางรัตนพา พันธ์ศรี และ นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม https://library.psru.ac.th/nruarit2024/payment หรือ QR CODE ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและผู้ประสานงานได้ที่

   สำนักงานผู้อำนวยการ  โทรศัพท์/โทรสาร. 055-267-224
   เว็บไซต์  https://library.psru.ac.th/nruarit2024/
   ผู้ประสานงาน
   นายเจนต์ คันทะ หัวหน้าสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ 061-267-0990
   นางสาววิกาญดา บุญคง เบอร์โทรศัพท์ 085-545-6501
   นายเจริญชัย พันธ์ศรี เบอร์โทรศัพท์ 087-840-7510