055-267224-5
lib_pibul@live.psru.ac.th
Follow Us:

กำหนดการประชุมสัมมนาเครือข่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14

หัวข้อ “การบริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม