ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Academic Resource and Information Technology Center PSRU

156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5526-7224 (ส่วนสำนักงานผู้อำนวยการ)

โทรศัพท์ 0-5526-7225 (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน)