รายละเอียดหลักสูตรอบรม

หลักสูตร : อบรม Green Office สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิทยากร : นางสาววิกาญดา บุญคง

สถานะหลักสูตร : ฟรี

รายละเอียด : -

จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียน : 111 คน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

วันฝึกอบรม : 27 เม.ย. 2565

เวลา : 9.00 - 12.00 น.

Download วุฒิบัตรขั้นตอนการ Download วุฒิบัตร


ขออภัย เนื่องจากหลักสูตรนี้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์แล้วในช่วงที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562