รายละเอียดหลักสูตรอบรม

หลักสูตร : การจัดการมลพิษและของเสีย

วิทยากร : นางรัตนพา พันธ์ศรี บรรณารักษ์ชำนาญการ

สถานะหลักสูตร : ฟรี

รายละเอียด : -

จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียน : 50 คน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

วันฝึกอบรม : 15 มิ.ย. 2565

เวลา : 13.30 - 16.30

Download วุฒิบัตรขั้นตอนการ Download วุฒิบัตร


ขออภัย เนื่องจากหลักสูตรนี้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์แล้วในช่วงที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562