Blue Flower

 วัดวังหิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เหนือตัวเมืองพิษณุโลก ณ หมู่บ้านวังหิน เลขที่ 77 หมู่ 1 ตำบล พลายชุมพล อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก (สันนิษฐานว่า สร้างสมัยปลายสุโขทัย) ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปลาย กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2310 สภาพวัดวังหินจึงถูกปล่อยร้างมาประมาณ 200 ปี 

 ปีพุทธศักราช 2523 พระอมร ยสินฺธโร (พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์) ได้จาริกมาเผยแผ่ธรรมที่เมือง พิษณุโลก เมื่อทราบว่ามีวัดร้างอยู่ไม่ไกล จึงได้ไปดูและได้ชักชวนชาวบ้านร่วมกันถากถาง เพื่อให้เป็นศูนย์อบรมศีลธรรมแก่เยาวชนนักเรียน-นักศึกษา-ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ปี 2531 วัดวังหิน(ร้าง) จึงได้รับการยกวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์จากกรมศาสนา  ปี 2543 วัดวังหินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑