โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคำนวณ
ภายใต้กิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียน และการรู้สารสนเทศในหัวข้อ

“ทำอย่างไรให้เด็กคิดเขียนเป็น”

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

(อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

กำหนดการ

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สารสนเทศ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

******************

เวลา 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรให้เด็กคิดเขียนเป็น” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล (ครูเพนนี) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกทักษะการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สารสนเทศ
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล (ครูเพนนี) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5526-7224-5    Facebook : https://www.facebook.com/PSRU.LIB/