คณะกรรมการตรวจมาตรการการดูแลอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจมาตรการการดูแลอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 นำโดยคณะผู้บริหาร มรพส. เข้าตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตามมาตรการการดูแลอาคารสถานที่ 3C (CLEAN CUT CLEAR) ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Library) พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา