บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายมนต์ชัย สุริยามาตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกชพร ยอดขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางอัจฉราภรณ์ บุญเปี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นายสันติสุข คำอินทร์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน


งานเทคนิคสารสนเทศ

นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย

บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ

นางสาวพรวรีย์ ทองกลึง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายสมภพ มุสิกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายราเชนทร์ ยอดบุรี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน


งานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร

นายคม กันชูลี

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร

นางสาวอัจฉราพร แย้มเหม็น

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นางรัตนพา พันธ์ศรี
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวสุรางคนาง ไชยศรี
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวสุธารัตน์ ทับอิน
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางอรนุช หมวกหลำ
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

นางบุญเตือน สุนทร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน


งานเครือข่ายบริการวิชาการและห้องประชุม

นายเจริญชัย พันธ์ศรี
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
หัวหน้างานเครือข่ายบริการวิชาการและห้องประชุม

นางสาววิกาญดา บุญคง
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

นายจงเจตน์ ดิดประเสริฐ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเทวัญ ทาเกิด
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

ติดต่อเรา