< ข้อมูลประจำจังหวัด | สถานที่สำคัญ | บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน | วิถีชาวบ้าน | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | ของดีท้องถิ่น | เอกสารสำคัญ | ธรรมชาติวิทยา | ข่าวท้องถิ่น >  

ผักหวาน

ลักษณะ

ผักหวานเป็นพืชพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้นไม้ป่าที่มีความสูงถึง ๑๓ เมตร แต่เมื่อนำมาปลูก ที่บ้านจะหักกิ่ง เด็ดยอดตั้งแต่ยังเป็นต้นขนาดเล็ก จึงทำให้ต้นผักหวานมีลักษณะต้นเตี้ย เป็นพุ่ม มีกิ่ง มียอด มาก กิ่งและยอดอ่อนของผักหวานจะเป็นส่วนที่คนนิยมบริโภคมากที่สุด

ถิ่นที่อยู่

พบมากในป่าอำเภอวังทองและอำเภอชาติตระการ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

นิยมปลูกเพื่อนำมาบริโภค เนื่องจากมีคุณค่าสูงทางโภชนาการและสามารถทำรายได้เสริมให้กับชุมชน

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันประชาชน นักศึกษาในอำเภอวังทอง อำเภอชาติตระการได้ทำสวนผักหวานมากขึ้น คาดว่าใน อนาคตผักหวานจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ปลูก


กลับไปหน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖