< ข้อมูลประจำจังหวัด | สถานที่สำคัญ | บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน | วิถีชาวบ้าน | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | ของดีท้องถิ่น | เอกสารสำคัญ | ธรรมชาติวิทยา | ข่าวท้องถิ่น >  

ศิลาจารึกวัดจุฬามณี

ประเภท

ศิลาจารึก

วัสดุที่ทำ

แผ่นหิน

ลักษณะตัวอักษร

อักษรไทย

สาระ

ศิลาจารึกวัดจุฬามณีมีสาระสำคัญ ดังนี้

  อายุ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๒๒๔
  สมัย อยุธยาตอนปลาย
  ที่มา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงจารึก
  เนื้อหา พุทธศักราช ๒๐๐๗ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวชที่วัดจุฬามณี เจ้าเมืองล้านช้าง เจ้าเมืองเชียงใหม่ และเจ้าเมืองหงสาวดีได้ส่งเครื่องอัฐบริขารมาร่วมงานด้วย

  พุทธศักราช ๒๐๐๘ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวชที่วัดจุฬามณีเป็นเวลา ๘ เดือน ๑๕ วัน มีผู้ บวชโดยเสด็จถึง ๒,๓๔๘ องค์

  พุทธศักราช ๒๒๒๒ กล่าวถึง "ให้มหาดเล็กรับหมายรับผ้าพระราชทานให้พระครูธรรมไตรโลกนาถราช มุนีสีลวิสุทธาจารย์ อธิการ ณ อารามวัดจุฬามณี ทาบรอยพระพุทธบาท และประดิษฐานไว้ที่วัดจุฬามณี... แลแผ่นศิลาแผ่นหนึ่งให้ลงจารึกพระราชพงศาวดาร แลพระราชตำรา คำประกาศเกี่ยวกับการตั้งวัด การบรรจุ พระเกศา

  พุทธศักราช ๒๒๒๔ เวลา ๑๐.๕๐ น. อุตรสาพัทฤกษ์ ได้รับพระพุทธบาทประดิษฐานไว้ในมณฑป...ฯลฯ

  จากการศึกษาศิลาจารึกวัดจุฬามณี มีข้อความบางส่วนลบเลือนทำให้ข้อมูลสูญหายไปบ้าง แต่มีผู้ กล่าวยืนยันเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักนี้ว่า เป็นหลักฐานยืนยันพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ เพราะจารึกหลัง จากทำการรวบรวมพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ๑ ปี

สภาพของศิลาจารึกวัด

ข้อความของศิลาจารึกบางส่วนสมบูรณ์ บางส่วนลบเลือนทำให้ข้อมูลได้ไม่ครบ

สถานที่เก็บรักษา

วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


กลับไปหน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖