< ข้อมูลประจำจังหวัด | สถานที่สำคัญ | บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน | วิถีชาวบ้าน | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | ของดีท้องถิ่น | เอกสารสำคัญ | ธรรมชาติวิทยา | ข่าวท้องถิ่น >  

หน่อไม้หวาน

วิธีการปลูก

การปลูกหน่อไม้หวานจะต้องตอนหน่อจากกอทิ้งไว้ประมาณ ๑ ปี จนรากค่อนข้างแข็งแรงจึงแยกไป ปลูกในหลุมที่มีขนาดไม่ลึกนัก จะทำให้ขยายพันธุ์ได้ผลกว่าขุดหน่อจากกอ แล้วนำไปปลูก การนำหน่อไม้ หวานมารับประทานต้องมีขนาดสูงไม่เกิน ๑๒ เซ็นติเมตร ขุดมาปอกเปลือก และรับประทานได้ทันที จะอ่อน และหวานกรอบ ถ้าปล่อยให้หน่อเป็นลำไผ่ ลำจะมีขนาดไม่ใหญ่ ส่วนยอดเล็กและโน้มลงมาดูเป็นพุ่ม ใบ เรียวเล็กแต่หนาแน่น ส่วนมากจะไม่ปล่อยให้เป็นพุ่มใหญ่ เพราะจะทำให้เข้าไปตัดหน่อลำบาก

คุณค่า/ประโยชน์

หน่อไม้หวานนิยมรับประทานเป็นผักสด ใช้จิ้มน้ำพริกหรือใช้ประกอบอาหารจำพวกผัดรวมกับผักอื่นๆ หรือใส่แกง ถ้ามีมากอาจเก็บแบบถนอมอาหารโดยทำเป็นหน่อไม้อัดกระป๋องและอัดขวด


กลับไปหน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖