< ข้อมูลประจำจังหวัด | สถานที่สำคัญ | บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน | วิถีชาวบ้าน | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | ของดีท้องถิ่น | เอกสารสำคัญ | ธรรมชาติวิทยา | ข่าวท้องถิ่น >  

นางสาวเกศริน นรัตถรักษา

ประวัติ

นางสาวเกศริน นรัตถรักษา เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นธิดาของหลวงนรัตถรักษา และนางอุดมศรี นรัตถรักษา มีพี่ทั้งหมด ๔ คน จบการศึกษา ระดับประถมที่โรงเรียนบ่อวิริยะ อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ระดับมัธยมที่โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกต่อมา ไปเรียนต่อที่ โรงเรียนสวนสุนันทา และโรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

ประวัติด้านการงาน

บรรจุเข้าทำงานในพุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงครามในระยะนั้นรวมอยู่กับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต่อมาลาออก และได้ย้ายไปอยู่กับบิดาที่ อุบลราชธานี ๒ ปี เมื่อย้ายกลับมาพิษณุโลกได้บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนการช่างสตรี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก) รับราชการเป็นเวลา ๒๘ ปี

ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ

นางสาวเกศริน นรัตถรักษา เป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ให้สังคมของจังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลายาวนานจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จภ.) จากผู้กระทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ตัวอย่างผลงานที่ปรากฏ คือ

  ๑. เป็นอุปนายกสมาคมส่งเสริม วัฒนธรรมหญิง จังหวัดพิษณุโลก
  ๒. เป็นอุปนายกสมาคมอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก
  ๓. เป็นอุปนายกชมรมสตรีผู้เสียสละ จังหวัดพิษณุโลก
  ๔. เป็นอุปกนายกสมาคมผู้เสียสละ จังหวัดพิษณุโลก
  ๕. เป็นรองประธานมูลนิธิ พิสมัย อัมพวะสิริ
  ๖. เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก
  ๗. เป็นรองประธาน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก
  ๘. เป็นประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่น ๘๓๙/๑ ของประเทศ
  ๙. เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพ.สจ.)
  ๑๐. เป็นประธานที่ปรึกษาคุมประพฤติ (อ.ค.ส.) รุ่นที่ ๖๓ ฯลฯ


กลับไปหน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖