< ข้อมูลประจำจังหวัด | สถานที่สำคัญ | บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน | วิถีชาวบ้าน | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | ของดีท้องถิ่น | เอกสารสำคัญ | ธรรมชาติวิทยา | ข่าวท้องถิ่น >  

วัดจุฬามณี

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา

นักวิชาการเชื่อว่าที่ตั้งวัดจุฬามณีเป็นชุมชนเริ่มแรกของเมืองพิษณุโลก

ความสำคัญต่อชุมชน

เป็นวัดซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวชนานถึง ๘ เดือน ๑๕ วัน และปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น องค์อุปถัมภ์วัดนี้ด้วย

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

  ๑. ปรางค์วัดจุฬามณี เป็นปรางค์ขนาดเล็กก่อด้วยศิลาแลง ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ รูปแบบและงานปูนปั้นประดับองค์ปรางค์เป็นศิลปะอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า เป็นโบราณสถานศิลปะขอม
  ๒. กำแพงแก้ว เป็นกำแพงอิฐสร้างล้อมรอบโบราณสถานสำคัญของวัดเป็นศิลปะอยุธยา
  ๓. พระวิหารหลังเก่า เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะสุโขทัย ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อเพชร
  ๔. พระพุทธรูปสำคัญ ภายในวัดจุฬามณี มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และมีขนาดใหญ่หลายองค์ เช่นหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อขาว หลวงพ่อดำ หลวงพ่อคง เป็นต้น
  ๕. มณฑป เป็นมณฑปทรงสูงมีพะไลโดยรอบ ชำรุดเหลือแต่ผนังสมัยอยุธยา
  ๖. ศิลาจารึกวัดจุฬามณี เป็นจารึกภาษาไทย ปัจจุบันอยู่บนผนังด้านหลังมณฑป ศิลาจารึกกล่าวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงผนวชที่วัดนี้
  ๗. เนินพระตำหนัก เป็นเนินดินลักษณะรูปสี่เหลี่ยม ๒ เนิน สันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ขณะที่ทรงผนวช
  ๘. ทางเสด็จ เป็นซากถนนที่สร้างด้วยอิฐ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นถนนสำหรับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
เส้นทางเข้าสู่วัดจุฬามณี

จากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร


กลับไปหน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖