ปรัชญา (Philosophy)
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและสังคม

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของชุมชน ให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย

 

พันธกิจ ( Mission )
1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบ
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และสืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์ ( identity )
จิตบริการ (Service Mind)


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th