มาตรฐานห้องสมุดและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

                                        มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
                                        จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th