การประกันคุณภาพการศึกษา

 
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556-2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 คู่มือประกันคุณภาพ 2556  

คู่มือประกันคุณภาพ 2555

คู่มือประกันคุณภาพ 2554


 รายงานการประเมินตนเอง 2556  

รายงานการประเมินตนเอง 2555

รายงานการประเมินตนเอง 2554


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th