บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

  ผู้มีสิทธิ์ยืมที่ต้องการยืมต้องทำบัตรสมาชิก โดยยื่นความจำนงขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด พบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศร้อมกับติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกที่บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ๒

 

ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถยืมออกได้
ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถยืมออกได้
๑. หนังสือทั่วไป
๑. หนังสืออ้างอิงทุกประเภท
๒. หนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น
๒. รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีเพียงฉบับเดียวหรอเป็นฉบับแรก
๓. วรรณกรรมชนะการประกวด
๓. วารสาร นิตยสาร ฉบับปัจจุบัน และฉบับเย็บเล่ม
๔. วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยที่เป็นฉบับซ้ำ
๔. หนังสือพิมพ์
๕. วารสาร นิตยสารฉบับล่วงเวลา(ฉบับเก่าเล่มปลีก)
๕. เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๖. สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบุอนุญาตให้ยืมออกได้
๖.สิ่งพิมพ์ และสิ่งไม่ตีพิมพ์อื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศระบุ
ไม่อนุญาตให้ยืมออก
๗. สื่อโสตทัศน์
 
 
 
 
            สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทผู้ใช้บริการ
ชนิดของทรัพยากร
จำนวน(รายการ)
ระยะเวลา(วัน)
๑. อาจารย์ประจำ บุคลากรสายสนับสนุน
ทุกประเภท
๓๐
๖๐
วารสารฉบับล่วงเวลา
วรรณกรรมชนะการประกวด
๑๕
สื่อโสตทัศน์
๒. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกประเภท
๑๕
๑๕
วารสารฉบับล่วงเวลา
วรรณกรรมชนะการประกวด
๑๕
สื่อโสตทัศน์
๓. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทุกประเภท
๒๐
๓๐
วารสารฉบับล่วงเวลา
วรรณกรรมชนะการประกวด
๑๕
สื่อโสตทัศน์
๔. สมาชิกกิตติมศักดิ์
ทุกประเภท
๒๐
๓๐
วารสารฉบับล่วงเวลา
วรรณกรรมชนะการประกวด
๑๕
สื่อโสตทัศน์
๕. สมาชิกสมทบ
ทุกประเภท
๒๐
๑๕
วารสารฉบับล่วงเวลา
วรรณกรรมชนะการประกวด
๑๕
สื่อโสตทัศน์
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หนังสือทั่วไปสามารถทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง สามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Renew Online) สมาชิกสามารถยืมต่อได้ ๑ ครั้ง สิทธิการยืมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากครบกำหนดส่งสมาชิกต้องนำส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่มีสมาชิกรายอื่นต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการยืมออกไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน

 Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th