ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย e-Libary Photo Contest มุมประทับใจใน e-Library โครงการ PSRU Book Fair 2015
ระเบียบการยืมทรพยากรสารสนเทศ
ระเบียบการใช้ห้องศึกษากลุ่ม
ระเบียบการใช้ห้องสมัมนากลุ่มย่อย
ระเบียบการใช้ห้องละหมาด
ระเบียบการใช้ห้องศาสนกิจของคริสตชน
ประกาศ เรื่อง การนำบุตรหลานเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ เรื่อง เวลาเปิดทำการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th