ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
   

 

 

  

 

นายเจนต์ คันทะ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7102

 


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th