บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

งานวารสารและหนังสือพิมพ์  ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 โซน A อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ดังนี้

 

วารสาร 
จัดเก็บเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อวารสาร ตั้งแต่ ก-ฮ และ A-Z แบ่งออกเป็นวารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่ม ให้บริการแบบชั้นเปิดและชั้นปิด โดยวารสารที่ให้บริการแบบชั้นปิดผู้ใช้บริการติดต่อขอใช้วารสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

หนังสือพิมพ์
ให้บริการหนังสือพิมพ์ภาษาไทยจำนวน 14 รายชื่อ และหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาต่างประเทศจำนวน 2 รายชื่อ แยกเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันให้บริการแบบชั้นเปิด ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 โซน B และฉบับล่วงเวลาให้บริการแบบชั้นปิด
 
ข้อปฏิบัติการใช้วารสารและหนังสือพิมพ์
๑.  หยิบวารสาร / หนังสือพิมพ์ ครั้งละ ๑ ฉบับ
๒.  ห้ามถอดป้ายวารสารฉบับปัจจุบัน (ใช้เฉพาะในห้องสมุด) ออกจากปก
๓.  ห้ามนำวารสาร/หนังสือพิมพ์ ออกจากสำนักวิทยบริการฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.  เมื่อนำวารสาร/หนังสือพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร โปรดนำไปวางบนโต๊ะพักหรือจัดเก็บตามรายชื่อบนชั้นวางให้ถูกต้อง
๕.  เมื่อเลิกอ่าน โปรดนำวารสารไปวางบนชั้นพักวารสาร ส่วนหนังสือพิมพ์นำไปวางที่สำหรับให้บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา
๖.  ไม่ควรขีดเขียนข้อความ  ตัดหรือฉีกวารสาร / หนังสือพิมพ์

 

การขอใช้บริการ
๑. ผู้ใช้บริการสามารถหยิบวารสารและหนังสือพิมพ์ อ่านภายในสำนักวิทยบริการฯได้
๒. กรณีต้องการยืมวารสารสามารถนำไปยืมต่อด้วยตนเองผ่านตู้ยืมอัตโนมัติหรือผ่านเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ โดยยืมได้จำนวน ๓ รายการ / ๓ วัน หากเกินกำหนดส่งเสียค่าปรับ ๕ บาท/รายการ/วัน

 Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th