รวมบทความวิชาการจาก รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระบรมราโชวาท "หนังสือ คือ ธนาคารความรู้" (ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี : ในหลวงกับการอ่าน 2514)
                                        ห้องสมุดกับการศึกษา
                                         เจ้าฟ้าครูประวัติศาสตร์
                                        แผนภูมิแสดงสัมพันธวงศ์ระหว่างพระราชวงศ์จักรีกับพระราชวงศ์พระร่วง
                                         พ่อขุนบางกลางหาว
                                         เปรียบเทียบการเขียนการอ่านกับอักษรปัจจุบัน
                                         "มารยาทของครู"


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th