ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

 

                                        แบบฟอร์มขอข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
                                         ยืมระหว่างห้องสมุด
                                        รายการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล
                                         หนังสือมอบอำนาจ
                                        ฟอร์มสมัคร อ.พิเศษ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา
                                         ทำบัตรสมาชิก


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th