อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2


   อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2
 
Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th