รายการจดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ
จำนวนการอ่าน (ครั้ง)
           ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2/2559
55
           ปีที่ 5 ฉบับที่ 37 ปีการศึกษา 2/2559
70
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ประจำปี 2559
76
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 ประจำปี 2559
58
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 ประจำปี 2559
43
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 34 ประจำปี 2559
55
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 33 ประจำปี 2559
41
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 ประจำปี 2559
53
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 31 ประจำปี 2559
32
           ปีที่ 4 ฉบับที่ 30 ประจำปี 2559
61
           ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ประจำปี 2559
46
           ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำปี 2559
58
           ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจำปี 2559
55
           ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 ประจำปี 2559
52
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ประจำปี 2558
46
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำปี 2558
72
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจำปี 2558
36
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำปี 2558
50
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำปี 2558
41
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำปี 2558
38
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำปี 2558
42
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำปี 2558
32
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำปี 2558
43
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำปี 2558
44
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำปี 2558
44
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำปี 2558
53
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำปี 2558
69
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำปี 2558
24
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำปี 2558
72
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำปี 2558
38
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำปี 2558
35
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำปี 2558
55
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2558
41
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำปี 2558
38
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำปี 2558
36
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2558
38
           ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ ประจำปี 2558
25
           ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2558
37
 
Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th