เกี่ยวกับสำนักฯ

 
    การก่อตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งนี้ได้เริ่มขึ้นพร้อมๆ กับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามลำดับ
    ดังต่อไปนี้
    พ.ศ. 2469 -2499 ห้องสมุดได้จัดตั้งขึ้นโดยรวมอยู่กับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีห้องสมุดได้ย้ายออกจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมาอยู่โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคาร 1 มี ขนาด 1 ห้องเรียน อาคาร 1) และขยายเป็น 2 ห้องเรียน
    พ.ศ. 2521 ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 3 และได้ต่อระเบียงด้านข้างห้องสมุดออกเป็นห้องอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบมากไม่เพียงพอกับการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์
    พ.ศ. 2522 ห้องสมุดได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารห้องสมุด 2 ชั้น เป็นเอกเทศและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2523
    พ.ศ. 2538 ห้องสมุดได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น ณ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
    พ.ศ. 2539 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการต่ออาคารทางด้านทิศใต้เป็นอาคาร 4 ชั้น และได้ย้ายห้องสมุดจากส่วนวังจันทน์มาส่วนทะเลแก้วและเปิดให้บริการ
    พ.ศ. 2540 ห้องสมุดได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วิทยบริการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
    พ.ศ. 2541 ศูนย์วิทยบริการ ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการจำนวน 12 เครื่อง สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต
    พ.ศ. 2543 ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์วิทยบริการฯ ภายใต้ชื่อURL : http://library.rip.ac.th
    พ.ศ. 2545 ศูนย์วิทยบริการ ได้พัฒนาระบบงานเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินจำนวน 3,600,000 บาท เพื่อจัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Magic Libraryของบริษัทโสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ต่อมาก็ได้ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน OPAC ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
    พ.ศ. 2546 ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มอีกจำนวน 26 เครื่อง สำหรับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง บริเวณชั้น 1 อาคาร 1
    พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บริหารสูงสุด
    พ.ศ. 2548 สำนักวิทยบริการฯ ได้ย้ายบริการวารสารและหนังสือจากชั้น 1 อาคาร 2 มาอยู่ชั้น 1อาคาร 1 และ บริการหนังสือวิจัยและวิทยานิพนธ์จาก ชั้น 2 อาคาร 2 มาอยู่ชั้น 2 อาคาร1 พร้อมกับย้ายสำนักงานผู้อำนวยจากชั้น 2 อาคาร 1 มาชั้น 1 อาคาร 2
    พ.ศ. 2548 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำจดหมายข่าวชื่อข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ และเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ http://library.psru.ac.th/ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
    พ.ศ. 2549 สำนักวิทยบริการฯ ได้เปิดให้บริการห้องสมุดล่วงเวลา (20.30 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และ ได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 เดิมเป็นพื้นยาง และเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้อง โดยใช้งบประมาณ 97,000 บาทเพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิดความสะดวกสบาย และได้จัดทำหอประวัติพิบูลสงครามเพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าบริเวณ ชั้น 4 อาคาร 1 และในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยได้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ให้แก่สำนักวิทยบริการฯ เพื่อบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ใช้บริการภายนอก บริเวณชั้น 1 อาคาร 1
    พ.ศ. 2550 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว และไก่ชนพระนเรศวรบริเวณชั้น 1 อาคาร 1
    พ.ศ. 2551 สำนักวิทยบริการฯ ได้ปูพื้นกระเบื้องอาคาร 2 ชั้น 1 โดยใช้งบประมาณ99,900 บาท และเริ่มให้มีโครงการ PSRUBOOK FAIR ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2551 และจัดให้มีห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์บริเวณอาคาร 2 ชั้น 3
    พ.ศ. 2552 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดหาครุภัณฑ์สำหรับศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 18 รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 20 เครื่องและครุภัณฑ์ส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้จำนวน 5 รายการ
    พ.ศ. 2553 สำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ระบบป้องกันหนังสือสูญหาย 1 ระบบ จำนวนเงิน 800,000 บาท และ ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษา จำนวน 500,000 บาท ในปีงบประมาณ 2554 - 2556 สำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณการจัดสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่ (E-Library) ด้วยงบประมาณ 250 ล้าน และผูกพัน 3 ปี โดยปีแรกได้รับการจัดสรรเป็น เงินจำนวน 50 ล้านบาท
    พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ จึงได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ขณะนี้มีพื้นที่ให้บริการอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 1 ของสำนักวิทยบริการฯ


Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th