สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่: 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: Tel: 05526-7226

อีเมล: Email: lib_pibul@live.psru.ac.th

Webpage: Website: http://library.psru.ac.th