Memorandum of understanding (MOU)

ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว Green Library พัฒนาสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม